Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Sekcja Inwentaryzacji

Sekcja Inwentaryzacji

 

ul. Jana Licznerskiego 4B, pok. 12, 10-721 Olsztyn

tel. +4889 523-36-32;

e-mail: marzena.miedziejewska@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-6000; kod finansowy: 9060

 

Kierownik

Marzena Miedziejewska      

tel. +4889 523-36-32, 523-49-03

 

Samodzielni referenci

Wies?awa Sze?emej                     tel. +4889 523-36-32

mgr in?. Danuta Szyndler             tel. +4889 523-36-32

 

Starsi referenci

mgr in?. S?awomira Czerska                 tel. +4889 523-36-32

mgr in?. Katarzyna Akus-Piotrowska      tel. +4889 523-36-32

 

Sekcja Inwentaryzacji:

1)        organizuje planowe spisy i wspó?uczestniczy w komisyjnym przeprowadzaniu inwentaryzacji ?rodków rzeczowych i warto?ci pieni??nych Uniwersytetu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

2)        organizuje inwentaryzacje dora?ne zlecone przez Kanclerza lub inne upowa?nione osoby i wspó?uczestniczy w przeprowadzaniu tych inwentaryzacji,

3)        informuje kierowników jednostek organizacyjnych o konieczno?ci dokonania czynno?ci przygotowawczych do planowego spisu ?rodków rzeczowych,

4)        kompletuje dokumenty i arkusze spisowe w sposób okre?lony odr?bnymi przepisami,

5)        rozlicza komplety materia?ów spisowych i przekazuje je za pokwitowaniem w?a?ciwej komórce finansowo-ksi?gowej,

6)        przekazuje ka?dorazowo po zako?czeniu spisu Kanclerzowi, a tak?e (zale?nie od sytuacji) kwestorowi i zawsze kierownikowi w?a?ciwej komórki organizacyjnej, informacje o, stwierdzonych w toku spisu, wszelkich nieprawid?owo?ciach w gospodarce sk?adnikami maj?tku (magazynowanie, zabezpieczanie, znakowanie, nadmierne zapasy, konserwacje itp.),

7)          gromadzi obowi?zuj?ce przepisy dotycz?ce inwentaryzacji, prowadzi instrukta? cz?onków zespo?ów spisowych.

 

informacj? wytworzono:

Sekcja Inwentaryzacji

za tre?? odpowiada:

Marzena Miedziejewska

data wytworzenia:

13-07-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 987 razy (w tym z UWM 34 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-13
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa